Mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ 01/7/2021

Mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ 01/7/2021

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, tại Nghị quyết này, một số chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH) được Chính phủ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động như sau:

Thứ nhất: Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong vòng 12 tháng từ ngày 01/7/2021 – 30/6/2022 cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tuy nhiên, mức đóng 0% này không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, số tiền được giảm trừ này, người sử dụng lao động phải hỗ trợ cho người lao động phòng, chống Covid-19.

​Mức đóng bảo hiểm xã hội từ 01/7/2021 cho người lao động Mức đóng bảo hiểm xã hội từ 01/7/2021 cho người lao động (Ảnh minh họa)

Thứ hai: Mức đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người sử dụng lao động và người lao động cũng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị nếu đáp ứng điều kiện sau:

– Đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021;

– Bị ảnh hưởng bởi Covid-19 phải giảm từ 15% lao động đóng BHXH trở lên so với tháng 4/2021 kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương.

Ngoài ra, nêu đã được giải quyết tạm dừng đóng trước đó do Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được tạm dừng đóng quỹ này nhưng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng.

Theo Điều 85, Điều 86 Luật BHXH và Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc bao gồm mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ ốm đau, thai sản và quỹ tai nạn nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp.
Nguồn: LuatVietNam