QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Với môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật hiện nay, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và kiểm soát ngày càng được chú trọng. Hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả là rất cần thiết để doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược trong kinh doanh. Với đội ngũ luật sư, cố vấn pháp lý cao cấp đã có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn quản lý, quản trị doanh nghiệp cho khối doanh nghiệp nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân, Thương – Gia Luật thường xuyên thực hiện dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp trong những phạm vi cụ thể như sau:

Phạm vi tư vấn:

      Xây dựng  hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp:

 1. Tư vấn quản trị, phân tích mô hình quản lý thực tại của doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, các phòng chức năng, khối văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp…;
 2. Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;
 3. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộ
 4. Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty;
 5. Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty.

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên:

 1. Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên
 2. Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;
 3. Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên
 4. Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;
 5. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;
 6. Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;
 7. Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;
 8. Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên

Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc

 1. Tư vấn quản trị, xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;
 2. Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;
 3. Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;
 4. Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;
 5. Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;
 6. Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 7. Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;
 8. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;
 9. Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;
 10. Các nội dung khác có liên quan đến điều hành doanh nghiệp.