QUY ĐỊNH VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

QUY ĐỊNH VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thừa kế theo pháp luật. Chia thừa kế theo pháp luật được chia theo hàng thừa kế và phải đáp ứng điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thương – Gia Luật xin chia sẻ cho bạn đọc những quy định mới nhất về thừa kế theo pháp luật.

Khi nào phát sinh trường hợp chia thừa kế theo pháp luật?

Trường hợp thừa kế theo pháp luật

Những trường hợp thừa kế theo pháp luật được Bộ luật dân sự 2015 quy định chi tiết tại Điều 650, bao gồm:

– Không có di chúc;

– Di chúc không hợp pháp;

– Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Ngoài ra, pháp luật về thừa kế còn có quy định chia thừa kế theo pháp luật đối với phần di sản thuộc các trường hợp sau: Không được định đoạt khi người chết để lại di chúc, những phần di sản nằm trong phần di chúc không có hiệu lực pháp luật và phần di sản mà người được thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc.

Đối với cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì phần di sản này cũng thuộc trường hợp chia thừa kế theo pháp luật

Thứ tự phân chia thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự hàng thừa kế

Những người thừa kế theo pháp luật

Thứ tự phân chia thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự từ hàng thừa kế thứ nhất đến hàng thừa kế thứ ba, theo nguyên tắc những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau và những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015, như sau:

“a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.”

Những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào mức độ năng lực hành vi. Mọi người bình đẳng trong việc hưởng di sản thừa kế của người chết, thực hiện nghĩa vụ mà người chết chưa thực hiện trong phạm vi di sản nhận.

Như vậy, Thương – Gia Luật đã chia sẻ cho bạn những trường hợp chia thừa kế theo pháp luật và thứ tự hàng thừa kế bạn đang hiện hữu.