Từ ngày 25/4/2021, thêm hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Từ ngày 25/4/2021, thêm hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 25/4/2021 là ngày Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chính thức có hiệu lực.

Nghị định này đã bổ sung quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp này gồm:

– Chủng loại, định lượng hàng hóa được quy định tại điều ước quốc tế;

– Văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, định lượng miễn thuế.

Trường hợp cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành thì căn cứ theo văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế.


Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:

– Không thu thuế với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế gồm:

+ Hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập;

+ Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất;

+ Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất;

+ Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm;

+ Người nộp thuế đã nộp thuế xuất, nhập khẩu nhưng không có hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc xuất, nhập khẩu ít hơn so với hàng hóa xuất, nhập khẩu đã nộp thuế được hoàn thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu đã nộp tương ứng với hàng hóa thực tế không xuất, nhập khẩu hoặc xuất, nhập khẩu ít hơn.

– Không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

Nguồn: Luatvietnam